RSS
A A A

Załatwianie spraw

Sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, powinny być załatwiane niezwłocznie.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym powyżej, organ administracyjny publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tego organu np. orzeczenia sądów, orzeczenia administracji.
Niezałatwienie sprawy w terminach określonych powyżej, stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Organ uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.
Pracownik organu administracji, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie albo nie załatwił sprawy w dodatkowym ustalonym terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej lub innej przewidzianej w przepisach prawa.Opublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 14.10.2010
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 06.08.2010
Dokument oglądany razy: 5 068