RSS
A A A

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Ornontowice w zakresie gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej, a w szczególności:
a) zarządzanie i realizacja zadań poprzez:
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej i drogowej oraz robót remontowych związanych z zakresem prowadzonych inwestycji w zakresie przygotowania danych wyjściowych do projektowania, występowanie o zapewnienie środków finansowych, przygotowanie dokumentacji projektowej, zabezpieczenie wykonawstwa, nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, dokonywanie odbioru technicznego i końcowego, rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań,
b) nadzór oraz realizacja zadań związanych z infrastrukturą drogową, będącą własnością Gminy Ornontowice a w szczególności: oznakowanie poziome i pionowe oraz utrzymywanie zieleni przydrożnej,
c) dbanie o estetykę i czystość na drogach gminnych i w pasach tych dróg,
d) kierowanie oraz administrowanie gospodarką wodociągowo - kanalizacyjną gminy,
e) nadzór nad budową i konserwacją skwerów, kwietników oraz zieleni gminnej, a także wykonywanie drobnych prac w tym zakresie,
f) nadzór oraz realizacja prac związanych z udrażnianiem oraz konserwacją rowów przydrożnych oraz cieków wodnych, jak również ich dopływów na terenie gminy Ornontowice w tym cząstkowy remont, udrażnianie i konserwacja przepustów zlokalizowanych wzdłuż cieków wodnych oraz prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji związanej z tymi pracami.Opublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 01.07.2016
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 02.08.2010
Dokument oglądany razy: 3 760