RSS
A A A

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, 43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26, NIP: 6351636896, REGON: 276988486.
• W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Wojciech Hoszek, tel: +48 575 515 035, adres poczty e- mail: kontakt@inspektorrodo.pl
• Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• udzielenia informacji nt. warunków przyłączenia do instalacji,
• przygotowania i realizacji zawartej umowy,
• skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
• prowadzenia dokumentacji księgowej.
• Podstawa prawna przetwarzania danych to:
• Art. 6. ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077),
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz.328).
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
• Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu wydania warunków przyłączenia, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wydania warunków lub brakiem możliwości zawarcia umowy.Opublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 20.03.2019
Podpisał: Arkadiusz Pamuła
Dokument z dnia: 01.10.2018
Dokument oglądany razy: 471