RSS
A A A

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie BIP, prosimy o przesłanie do nas wniosku jedną z poniżej wybranych możliwości:

pocztą elektroniczną na adres: zgkiw@ornontowice.pl ,
listownie na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice,

http://www.epuap.gov.pl

Kogo dotyczy? Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Opłaty: Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, to podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane, to prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.docOpublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 13.06.2019
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 14.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 544